• Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 1: Khái lược về quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các kiến thức: Doanh nghiệp, môi trường kinh doanh, quản trị kinh doanh, các trường phái lí thuyết quản trị kinh doanh. Mời các bạn cùng tham khảo.

   15 p buh 10/01/2017 51 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 5: Quản trị nhân lực" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược, phân tích và thiết kế công việc, lập kế hoạch nguồn nhân lực, tuyển nhân viên, đào tạo, bồi dưỡng và phát triển, tạo động lực lao động.

   21 p buh 10/01/2017 46 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 8: Quản trị cung ứng nguyên vật liệu" trình bày các nội dung: Khái lược, xác định các chỉ tiêu cung ứng và dự trữ, lựa chọn người cung cấp, xây dựng và quản trị hệ thống kho hàng, tổ chức hoạt động vận chuyển.

   22 p buh 10/01/2017 50 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 6: Quản trị chất lượng" cung cấp cho người học các kiến thức: Chất lượng sản phẩm, khái lược về quản trị chất lượng, xây dựng hệ thống quản trị định hướng chất lượng, một số kỹ thuật quản trị chất lượng.

   22 p buh 10/01/2017 53 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 0 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 0 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh - Giới thiệu học phần quản trị kinh doanh" cung cấp cho người học các thông tin chính về mục đích của học phần, tài liệu học tập, yêu cầu học tập, kiểm tra đánh giá kết quả học tập của sinh viên. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

   9 p buh 10/01/2017 46 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 2: Nhà quản trị" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được khái niệm thế nào là nhà quản trị, các kỹ năng quản trị, phân loại được các phong cách quản trị chủ yếu, nắm được các nghệ thuật quản lý. Mời các bạn cùng tham khảo.

   11 p buh 10/01/2017 52 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 4: Quản trị quá trình sản xuất" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược, xây dựng kế hoạch sản xuất, công cụ hỗ trợ lập kế hoạch tác nghiệp và phối hợp sản xuất, một số phương pháp điều hành quá trình sản xuất.

   17 p buh 10/01/2017 54 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 3: Tạo lập doanh nghiệp" cung cấp cho người học các kiến thức: Nghiên cứu cơ hội và điều kiện kinh doanh, lựa chọn hình thức pháp lí và xây dựng triết lý kinh doanh, các lựa chọn chủ yếu khi thiết kế hệ thống sản xuất, xây dựng bộ máy quản trị. Mời các bạn cùng tham khảo.

   20 p buh 10/01/2017 61 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 10 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 10 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 10: Quản trị tài chính" cung cấp cho người học các kiến thức: Khái lược về hoạt động tài chính, đa dạng hóa các nguồn cung ứng vốn, hoạch định tài chính, phân tích tài chính doanh nghiệp. Mời các bạn cùng tham khảo.

   19 p buh 10/01/2017 85 1

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 7 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 7: Quản trị công nghệ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được định nghĩa công nghệ là gì, biết cách lựa chọn và đổi mới công nghệ, nắm được qui phạm, qui trình kỹ thuật và tiêu chuẩn hóa, biết cách bảo dưỡng và sửa chữa. Mời các bạn cùng tham khảo.

   23 p buh 10/01/2017 48 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 11 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 11 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 11: Quản trị sự thay đổi" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được khái lược về quản trị sự thay đổi, hiểu được các nội dung chủ yếu của quản trị sự thay đổi. Mời các bạn cùng tham khảo.

   18 p buh 10/01/2017 47 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 9 - ThS. Lê Văn Hòa

  Bài giảng "Quản trị kinh doanh - Chương 9: Quản trị tiêu thụ" cung cấp các kiến thức giúp người học có thể: Hiểu được thế nào là tiêu thụ sản phẩm và quản trị tiêu thụ sản phẩm, hiểu được nội dung nghiên cứu thị trường, nắm được nội dung công tác tiêu thụ sản phẩm.

   15 p buh 10/01/2017 48 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số