• Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS)

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS)

  Bài giảng Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System MIS) được biên soạn bởi TS. Đỗ Quang Vinh nhằm giúp cho các bạn biết được khái niệm hệ thống thông tin IS, hệ thống thông tin quản lý MIS, phân loại hệ thống thông tin, phương pháp phát triển hệ thống thông tin.

   81 p buh 26/04/2017 194 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 1 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Chương 1 trình bày một số nội dung tổng quan về hệ thống thông tin. Chương này giúp người học tìm hiểu một số nội dung sau: Hệ thống, hệ thống tổ chức, hệ thống quản lý, hệ thống thông tin, quy trình phát triển HTTT. Mời các bạn cùng tham khảo.

   53 p buh 20/03/2017 50 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 2 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 2 cung cấp cho người học những kiến thức về mô hình và các phương pháp mô hình hóa. Chương này gồm có các nội dung chính sau: Mô hình (Model), mô hình hóa (Modelling), phương pháp mô hình hóa (Methodology), lịch sử phát triển của các phương pháp mô hình hóa, một số mô hình tiêu biểu. Mời các bạn cùng tham khảo

   27 p buh 20/03/2017 42 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 6 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 6 của bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý trình bày một số nội dung liên quan đến giai đoạn thiết kế dữ liệu mức logic. Chương này sẽ hướng dẫn chuyển đổi mô hình dữ liệu ở mức quan niệm sang mô hình dữ liệu mức logic, được thể hiện thông quan mô hình quan hệ codd và phương tiện quản lý dữ liệu dựa trên lý...

   51 p buh 20/03/2017 84 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 3 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 3 trang bị cho người học những kiến thức về khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Tiến trình khởi tạo và lập kế hoạch hệ thống, đánh giá khả thi, xây dựng tài liệu mô tả hệ thống. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   38 p buh 20/03/2017 43 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 5 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý - Chương 5 trình bày về mô hình quan niệm dữ liệu. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Mô hình dữ liệu, các khái niệm cơ sở trong mô hình thực thể kết hợp, mô hình thực thể kết hợp,...và một số nội dung khác.

   76 p buh 20/03/2017 83 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 7 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 7 giới thiệu về mô hình tổ chức xử lý. Chương này gồm có những nội dung chính sau: Mục đích của mô hình tổ chức xử lý, các mô hình tổ chức xử lý, xây dựng mô hình tổ chức xử lý, các sưu liệu cho mô hình tổ chức xử lý. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm bắt các nội dung chi tiết.

   15 p buh 20/03/2017 57 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 4 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng chương 4 cung cấp cho người học những nội dung cần thiết trong giai đoạn khảo sát hệ thống thông tin. Các nội dung cụ thể được trình bày trong chương này gồm có: Mục đích khảo sát yêu cầu, nội dung khảo sát, đối tượng khảo sát, các phương pháp xác định yêu cầu, đánh giá hiện trạng, chọn lựa phương án thiết kế. Mời các bạn cùng...

   41 p buh 20/03/2017 50 0

 • Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Bài giảng Phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý: Chương 8 - ThS. Lê Văn Hạnh

  Chương 8 giới thiệu các thành phần thiết kế mức logic. Chương này gồm có các nội dung sau: Mục đích của việc thiết kế mức logic, thiết kế mô hình xử lý bên ngoài – giao diện, thiết kế mô hình xử lý bên trong, các sưu liệu cho mô xử lý mức logic. Mời các bạn cùng tham khảo.

   29 p buh 20/03/2017 44 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 0 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 0 - Học viện Ngân hàng

  Trọn bộ bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế gồm có 10 chương với những nội dung cụ thể như: Môi trường phát triển hệ thống, lựa chọn và lập kế hoạch phát triển hệ thống, xác định yêu cầu hệ thống, mô hình nghiệp vụ (process modeling), mô hình dữ liệu quan niệm (conceptual data modeling), thiết kế cơ sở dữ liệu, thiết kế giao...

   11 p buh 23/10/2016 55 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 1 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế - Chương 1: Môi trường phát triển hệ thống. Những nội dung chính trong chương này gồm có: Định nghĩa hệ thống thông tin, vai trò của phát triển hệ thống thông tin, các cách tiếp cận trong phát triển hệ thống thông tin, vòng đời phát triển hệ thống thông tin, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin.

   29 p buh 23/10/2016 43 0

 • Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 2 - Học viện Ngân hàng

  Bài giảng Phát triển hệ thống thông tin kinh tế: Chương 2 - Học viện Ngân hàng

  Chương 2, lựa chọn và lập kế hoạch phát triển hệ thống. Những nội dung chính trong chương 2 gồm: Xác định và lựa chọn dự án, khởi động và lập kế hoạch dự án, đánh giá tính khả thi của hệ thống, xây dựng kế hoạch dự án cơ sở (Baseline Project Plan).

   35 p buh 23/10/2016 49 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số