Ebook Chế độ mới về quản lý tài chính trong đầu tư, xây dựng, đấu thầu: Phần 1 - NXB Tài chính

Ebook Chế độ mới về quản lý tài chính trong đầu tư, xây dựng, đấu thầu được biên soạn nằm mục tiêu đưa nội dung quản lý đầu tư - xây dựng - đấu thầu và đời sống kinh tế - xã hội của nước ta. Trong phần 1 sau đây sẽ trình bày về văn bản luật của chính phủ, bộ tài chính, những ban hành đoàn thể có liên quan về quản lý tài chính trong đầu tư và xây dựng.