• Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 2 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 2 - Tổng quan về tăng trưởng và phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái niệm chung, chỉ tiêu đánh giá tăng trưởng kinh tế, chỉ tiêu đánh giá sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chỉ tiêu đánh giá nhu cầu phúc lợi xã hội cho con người, các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

   32 p buh 26/04/2017 150 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 5 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 5 - Nguồn vốn với phát triển kinh tế. Nội dung chính trong chương này gồm có: Khái luận chung về vốn, vi trò của vốn với phát triển kinh tế, các yếu tố tác động đến cầu vốn đầu tư, các nguồn hình thành vốn đầu tư. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   29 p buh 26/04/2017 128 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 4 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 4 - Phát triển kinh tế với phúc lợi xã hội cho con người. Nội dung trình bày trong chương này gồm: Tăng trưởng kinh tế và mức độ đáp ứng phúc lợi cho con người trong phát triển kinh tế, phát triển con người và phát triển kinh tế, bất bình đẳng và phát triển kinh tế, nghèo khổ ở các nước đang phát triển.

   26 p buh 26/04/2017 139 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 3 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 3 - Tăng trưởng kinh tế và sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế. Nội dung chính được trình bày trong chương này gồm có: Khái niệm chung, cơ sở lý thuyết của chuyển dịch cơ cấu kinh tế; các mô hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế: Mô hình 2 khu vực của Authur Lewis, mô hình 2 khu vực của trường phái Tân Cổ Điển, mô hình 2 khu vực của Harry Oshima. Mời...

   33 p buh 26/04/2017 146 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 1 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển - Chương 1 gồm có những nội dung chính sau: Đối tượng nghiên cứu của kinh tế phát triển, các nước LDCs và sự lựa chọn con đường phát triển, các mô hình phát triển kinh tế. Mời các bạn tham khảo.

   17 p buh 26/04/2017 144 0

 • Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 6 - GV. Phạm Thu Hằng

  Bài giảng Kinh tế phát triển: Chương 6 - GV. Phạm Thu Hằng

  Chương 6 - Nguồn lao động với phát triển kinh tế. Những nội dung chính được trình bày trong chương này gồm: Tổng quan về nguồn lao động, vấn đề việc làm và các nhân tố ảnh hưởng, thị trường lao động. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

   25 p buh 26/04/2017 129 0

 • Bài giảng Luật phòng chống tham nhũng - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật phòng chống tham nhũng - TS. Bùi Quang Xuân

  Bài giảng Luật phòng chống tham nhũng trình bày các nội dung chính sau: Khái niệm về tham nhũng, Những vấn đề cơ bản về tham nhũng, Đặc điểm của tham nhũng, Các hành vi tham nhũng, Nguyên nhân và tác hại của tham nhũng,... Mời các bạn tham khảo.

   33 p buh 26/04/2017 182 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - GV. Dương Công Doanh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 1 - GV. Dương Công Doanh

  Chương 1 Đối tượng, phương pháp nghiên cứu môn học quản trị kinh doanh, trong chương này có 4 vấn đề chính cần quan tâm: Đối tượng nghiên cứu của môn học, QTKD với tư cách một môn khoa học, QTKD với tư cách môn khoa học lý thuyết và ứng dụng, lịch sử phát triển môn học QTKD.

   21 p buh 25/11/2016 29 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - GV. Dương Công Doanh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 3 - GV. Dương Công Doanh

  Cùng tìm hiểu bài giảng quản trị kinh doanh với chương 3 Môi trường kinh doanh sau đây, trong chương học này trình bày các nội dung chính cần nắm sau: Khái lược về môi trường kinh doanh, các đặc trưng cơ bản của môi trường kinh doanh nước ta hiện nay và tác động của nó tới hoạt động kinh doanh, nhận thức môi trường kinh doanh.

   32 p buh 25/11/2016 29 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - GV. Dương Công Doanh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 2 - GV. Dương Công Doanh

  Chương 2 Kinh doanh thuộc bài giảng quản trị kinh doanh, trong chương học này có 5 nội dung chính cần nắm sau: Hoạt động kinh doanh, phân loại hoạt động kinh doanh, chu kỳ kinh doanh, mô hình kinh doanh, xu hướng phát triển kinh doanh trong môi trường toàn cầu.

   69 p buh 25/11/2016 31 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - GV. Dương Công Doanh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 4 - GV. Dương Công Doanh

  Chương 4 Hiệu quả kinh doanh, cùng đi vào tìm hiểu chương học này với các nội dung sau: Khái lược về hiệu quả kinh doanh, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả, phân tích và đánh giá hiệu quả kinh doanh, các giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh.

   70 p buh 25/11/2016 29 0

 • Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - GV. Dương Công Doanh

  Bài giảng Quản trị kinh doanh: Chương 5 - GV. Dương Công Doanh

  Chương 5 Khái lược về quản trị kinh doanh, trong chương học này trình bày các nội dung cần tìm hiểu sau: Khái lược về quản trị kinh doanh, xu hướng phát triển mô hình quản trị kinh doanh, các nguyên tắc cơ bản trong quản trị kinh doanh, các phương pháp quản trị, các trường phái lý thuyết quản trị chủ yếu.

   33 p buh 25/11/2016 26 0

Hướng dẫn khai thác thư viện số